خطوط کامل بسته بندی

نام دستگاه :ردیف کن بطری ۵۰۰cc
سال ساخت:۱۳۸۷
ظرفیت: ۸۰۰۰ عدد در ساعت
شرکت سازنده :کوشش کاران
ردیف کن بطری ۱۵۰۰cc
۱۳۸۷ساخت:۱۳۸۷
۶۰۰۰ عدد در ساعتدر ساعت
کوشش کارانه :کوشش کاران
نام دستگاه: شیرینگ دوختی
سال ساخت: ۱۳۹۲
مقدار کارکرد: بازسازی شده در حد تست
نام دستگاه: پرکن مخصوص آب
سال ساخت: ۱۳۹۲
مدل: tri block
ظرفیت: ۱- ۴۵۰۰ عدد بطری ۱۵۰۰cc در ساعت
۲- ۶۰۰۰ عدد بطری ۵۰۰cc در ساعت